Pages

Tuesday, 14 January 2014

Gõ cửa tồn sinh (Bùi Giáng)

Suốt đời phải thức suốt đêm
Suốt ngày ngủ nướng mới nên con người
Tồn sinh quá khứ chôn vùi
Cơn say suốt kiếp - trận cười thâu canh
Bình sinh lao khổ đã đành
Cũng từ bình sử tựu thành mà ra
"Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh" 


Bùi GiángThêm 2 câu không biết xếp đi đâu, cũng của Bàng Giúi tiên sinh: 
Sáng nay bao tử mơ mòng 
Cà phê bên nọ, cháo lòng bên kia

No comments:

Post a Comment