Pages

Sunday, 11 March 2012

Chưa chắc

"Xưa có ông già mất con ngựa, người ta chia buồn thì ông nói: chưa chắc là không phải phúc đâu! Được ít tháng con ngựa tự trở về, người ta chia vui thì ông nói: chưa chắc là không phải họa đâu! Chẳng bao lâu con trai ông ngã ngựa gãy chân, ông lại bảo: chưa chắc là không phải phúc đâu! Về sau nước ông có giặc, trai tráng trong làng đều phải ra trận, bị giết hết cả. Con trai ông vì què chân, không phải đi lính nên được an toàn." 
1 đoạn trong "Chuyện lão tượng Phật Di Lặc và nàng Nậm Mây" của Phạm Thị Hoài. 

No comments:

Post a Comment