Pages

Wednesday, 5 February 2014

I like your Jane, I don't like you Janeites

Trước khi đọc bài bên dưới đây, vui lòng đọc bài "Good readers and good writers" của Vladimir Nabokov: http://www.en.utexas.edu/amlit/amlitprivate/scans/goodre.html
Nếu bạn đồng ý với Nabokov, bạn đồng ý với tôi, và có thể đọc tiếp. 
Nếu không, điều đó có nghĩa là bạn không đồng ý với quan điểm của tôi về văn học và tốt nhất không nên đọc tiếp vì giọng điệu rất khó nghe, rất ư là cực kỳ vô cùng thậm khó nghe. 
Cảm ơn. 

http://s24.postimg.org/4fhvmz2jp/on_Janeites.jpgNo comments:

Post a Comment